Allmänna försäljningsvillkor, Nitton 93 Inredningar AB


1. Tillämplighet

Dessa allmänna bestämmelser tillämpas för leveranser från Nitton 93 Inredningar AB (N93) om inte annat särskilt överenskommits mellan parterna.
 

2. Slutande av avtal

Avtalsbundenhet mellan parterna uppstår först då N93, efter att ha mottagit beställning från kunden, skickat ett skriftligt ordererkännande (”Ordererkännandet”). Ordererkännandet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Ordererkännandet ersätts av innehållet i Ordererkännandet med bilagor. Ofullständiga eller tveksamma uppgifter i inköpsordern/beställningen, som leder till felaktiga leveranser, ska betalas av kunden. Avgörande för alla leveranser är vårt företags artikelnummer. Alla efterföljande ändringar på kundens initiativ kommer att debiteras denne.
 

3. Ändringar m.m.

Ändringar av och tillägg till avtalet ska vara skriftliga. Ändringar och annulleringar av beställningar av varor som redan är i produktion eller under leverans är inte möjliga. Scheman, mått- och vikt angivelser i informations- och reklamhandlingar är icke bindande. Vi förbehåller oss rätten att trycka fel, misstag och ändringar, i synnerhet tekniska ändringar för att förbättra produkten. Följande gäller när du använder våra internetbutiker. Orderhantering och överföring av all information som är nödvändig för att ingå avtal sker via e-post, delvis automatiserat. Därför måste du se till att din angivna e-postadress är korrekt, att mottagandet av e-post är tekniskt säkerställt och framför allt inte hindras av SPAM-filter.
 

4. Pris

Priser anges i svenska kronor exklusive moms om inget annat anges. N93 förbehåller sig rätten att delfakturera.

a. Frakt, emballage och packningskostnader ingår inte i priset för butiksinredningen. Detta prissätts separat och debiteras i normala fall i samband med slutfaktureringen.

b. Pris för montage- och byggrelaterade uppdrag ingår inte utan debiteras i förekommande fall efter löpande räkning och en mellan parterna överenskommen ersättning per timme.

c. För övriga tjänster, t.ex. design- och rituppdrag, träffas särskild överenskommelse för varje enskilt uppdrag.
 

5. Betalning

Betalning ska vara oss tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum om inte annat angivits. Betalning i efterskott förutsätter att sedvanlig kreditprövning godkänns. I annat fall gäller förskottsbetalning eller att köparen ställer ut en bankgaranti. Dröjsmålsränta vid försenad betalning utgår med 18 % per år räknat från förfallodagen. Anmärkningar mot faktura ska göras inom åtta dagar från fakturadatum för att godkännas. I de fall inredning och andra varor som omfattas av detta avtal köps av bank eller annat finansinstitut för att leasas eller hyras ut till brukaren eller butiken gäller särskilda villkor. Se ”Villkor vid försäljning av inredning till leasingbolag och banker”.
 

6. Äganderättsförbehåll

Varorna förblir N93s egendom till det att de är betalda i sin helhet.
 

7. Leveransvillkor

Fritt fabrik, Sverige. Detta innebär att köparen står för transportkostnad, transportförsäkring och risk. Om annat leveransvillkor avtalats ska detta framgå av ordererkännandet.
 

8. Godsmottagning och eventuella transportskador

Köparen ansvarar för att mottagna varor avsynas vid mottagningstillfället. Vid skador ska skadeanmälan göras samma dag eller senast två dagar efter mottagandet. Skadeanmälan görs till transportbolaget. N93 har inget ansvar för transportskador, vilket är kopplat till Leveransvillkor enligt punkt 7.
 

9. Leveranstid

Leveranstid anges i ordererkännande och anges med Lev. period. Leveranstiden kan förlängas om:

a. Köparen inte har betalat eller ställt ut bankgaranti på avtalad tid.

b. Förseningen beror på köparen, t.ex. att specifikationer och uppgifter som är nödvändiga för att N93 ska kunna fullfölja avtalad leverans, inte tillhandahålls till N93 inom överenskommen tid.

c. Yttre omständigheter över vilka N93 inte råder över påverkar leveransförutsättningarna i väsentlig omfattning, t.ex. myndighetsbeslut, arbetsbrist, eller arbetsmarknadskonflikt. N93 är i sådant fall skyldiga att omgående informera köparen om förseningen.
 

10. Lagerhållning

Förutsatt att det finns en överenskommelse att N93 ska lagerhålla varor åt kunden ansvarar N93 för att inredning och andra varor som är köpta för köparens räkning lagerhålls i maximalt sex månader om inget annat avtalats. Avvikelse från detta ska avtalas skriftligt. Tid för lagerhållning räknas från datum på ordererkännandet på den aktuella avropsordern. Därefter äger N93 rätt att fakturera kvarvarande varor. Om kvarvarande varor fortsatt ska lagerhållas av N93 debiteras lagerhyra enligt separat skriftlig överenskommelse.
 

11. Ritningar och tekniska handlingar

Alla ritningar och tekniska handlingar som upprättas av N93 förblir N93:s egendom. Mottagande part får inte utan medgivande från N93 visa, kopiera eller reproducera sådan handling och överlämna den till tredje part. Upphovsrätten till konstruktionsritningar och koncept som upprättats av N93 tillfaller N93.
 

12. Garanti

N93 åtar sig att under en garantitid på 12 månader från leveransdagen att utan kostnad för köparen avhjälpa fel i levererad produkt som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. N93 ansvarar dock inte för fel som uppstår vid slitage eller felaktigt användande av produkten från köparens sida. Avhjälpande ska ske genom att produkten antingen repareras eller byts ut, vilket ska göras snarast möjligt. N93 avgör om produkten ska bytas ut eller repareras. Om felet inte är sådant att det lämpligen avhjälps på den plats där produkten finns ska köparen på N93s bekostnad återsända produkten för utbyte eller reparation.

Om N93 inte avhjälpt felet inom skälig tid efter det att köparen begärt detta, har köparen rätt att häva avtalet om felet är väsentligt för köparen. Köparen kan inte kräva ersättning för direkt eller indirekt ekonomisk skada eller förlust.
 

13. Reklamation och preskription

Kunden har inte rätt att göra påföljd gällande, om Kunden inte skriftligen reklamerar felet senast fjorton dagar efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Till reklamationen ska fogas fotografier som utvisar felets omfattning. Kundens rätt att göra påföljd enligt detta avtal gällande upphör 12 månader efter leveransdagen.
 

14. Retur av varor

Returer av levererade artiklar kan endast göras efter överenskommelse med N93. På överenskomna returer görs ett schablonavdrag på 20 % av varuvärdet, alternativt ett överenskommet fast belopp. Endast kuranta artiklar krediteras. Köparen åtar sig och bekostar erforderlig emballering av returgodset. Fraktkostnader för returer bekostas av köparen.
 

15. Force majeure

Försvåras avtalets fullgörande väsentligt till följd av yttre omständigheter över vilka parterna inte råder, t.ex. myndighetsåtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, vattenskada, brist på arbetskraft, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof, ogynnsamma väderförhållanden, kan part, om det kan antas att den försvårande omständigheten inte endast är av tillfällig natur, frånträda avtalet utan skadeståndsskyldighet. Part som vill frånträda avtalet ska utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrätta motparten om detta sedan den försvårande omständigheten blivit känd för honom.
 

16. Sekretess

Part äger inte rätt att utan den andra partens medgivande för tredje man avslöja innehållet i dokumentation eller information av vare sig kommersiell, teknisk eller annan art som delgivits part i anledning av avtal mellan parterna. Ej heller har part rätt att för egen del nyttja sådan dokumentation eller information för andra syften än fullgörandet av parts åtagande enligt träffat avtal mellan parterna.
 

17. Tvister

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Om tvisteföremålets värde inte uppgår till minst SEK 500 000:- ska tvisten avgöras i allmän domstol. Med tvisteföremålets värde avses käromål och genkäromål, undantaget eventuellt yrkande om ränta.
 

18. Tillämplig lag

För detta avtal tillämpas svensk lagstiftning.

 
Stäng menyn
Denna onlinebutik använder cookies för en optimal shoppingupplevelse. Exempelvis sparas sessionsinformationen eller språkinställningen på din dator. Utan cookies är onlinebutikens funktion begränsad. Ytterligare information: Om du inte vill godkänna detta, klicka här.
Till toppen